• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

49. Shut Down Maintenance Safety 100 งานรื้อ – ติดตั้ง Coil Economizer

สถานที่

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

รูปบรรยากาศการทำงาน