• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

บริษัท เอเอ็มเคเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556

ภายใต้ชื่อบริษัท เอเอ็มเคเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทคือ คุณชัมนานฐ์ แก้วก้อน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีประสบการณ์ คร่ำหวอดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้มาอย่างยาวนาน ร่วมกับทีมวิศวกรมืออาชีพมากประสบการณ์ในงานวิศวกรรมสาขาต่างๆ และมีอุดมการณ์ร่วมกันในการที่ จะดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาด AEC ในอนาคต

Download Company Profile
Vision&Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจในด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาด AEC ในอนาคต

เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ และได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราตลอดไป เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ รักษามาตรฐานโดยยึดนโยบาย

Quality First

คุณภาพงาน
ต้องมาก่อน

ส่งมอบงาน
ตรงเวลา

ลูกค้าพึงพอใจ
ในผลงาน

และให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นหลักเพื่อพัฒนาองค์กรของเราต่อไปในอนาคต

พันธกิจ (Mission)

1. การทำงาน

พัฒนาระบบการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานให้มี มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

2. องค์ความรู้

จัดการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร ตลอดจนความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. ความเข้าใจ

สร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ เสีย (STAKHOLDER) ขององค์กรอันได้แก่ ลูกค้า บุคลากร ในองค์กร ตลอดจนสังคมส่วนรวม

ภาพบรรยากาศการทำงาน