• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Maintenance Fabrication Coil Economizer รวมทั้งงานรื้อติดตั้งและ Supply Material

สถานที่

โรงไฟฟ้าเวลโคราชเอ็นเนอร์ยี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

รูปบรรยากาศการทำงาน