• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Maintenance เปลี่ยน Sootblower

สถานที่

โรงไฟฟ้าเวลโคราช หนองกี่ บุรีรัมย์

รูปบรรยากาศการทำงาน