• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut down Maintenance เครื่องจักรผ่าปีใหม่

สถานที่

โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส จ.สุรินทร์

รูปบรรยากาศการทำงาน