• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Maintenance รื้อตัดเปลี่ยน Center Wall งวงช้างของเตาลาวี่ รวมทั้ง Supply Material A516 Gr70,SUS 310

สถานที่

โรงไฟฟ้าเวลโคราชเอ็นเนอร์ยี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

รูปบรรยากาศการทำงาน