• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Maintenance ตัดเปลี่ยน Hot Oil Economizer รวมทั้ง Supply Material

สถานที่

บริษัท ระยองพาเนล จำกัด อ.แกลง จ.ระยอง

รูปบรรยากาศการทำงาน