• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Maintenance ตรวจสอบตัดเปลี่ยน Water Tube รวมทั้ง Hydrostatic Test

สถานที่

โรงไฟฟ้าสตูลกรีนเพาเวอร์ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

รูปบรรยากาศการทำงาน