• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Cleaning Tube Boiler

สถานที่

โรงไฟฟ้า RDF เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รูปบรรยากาศการทำงาน