• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down Cleaning Boiler & Inspection

สถานที่

โรงไฟฟ้ากำแพงเพชร กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ.กำแพงเพชร

รูปบรรยากาศการทำงาน