• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down เร่งด่วนตัดเปลี่ยน Water Tube รั่ว

สถานที่

โรงกระดาษอินเตอร์แปซิฟิคเปเปอร์ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

รูปบรรยากาศการทำงาน