• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Fab, และรื้อติดตั้ง Stack รวม Material

สถานที่

โรงไฟฟ้าบ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รูปบรรยากาศการทำงาน