• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut down maintenance ตัดเปลี่ยน Coil Evaporator

สถานที่

โรงไฟฟ้าสาลีไบโอแมส อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

รูปบรรยากาศการทำงาน